โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ อสม.ทต.ในเมือง

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08030น.เป็นต้นไป เทศบาลตำบลในเมืองดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมฟื้นฟูและพัฒนาศํกยภาพ อสม.เทศบาลตำบลในเมือง ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาลตำบลในเมือง

ประชุมพนักงานประจำเดือนตุลาคม 2558

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 มีการประชุมพนักงานประจำเดือนตุลาคม 2558 เรื่องการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมา และสรุปผลการดำเนินงานของเดือนกันยายน 2558

ดำเนินการซ่อมแซมท่อประปา

กองการประปาเทศบาลตำบลในเมืองดำเนินการซ่อมแซมท่อเมน ขนาด 12 นิ้วซึ่งแตกและเกิดความชำรุดเสียหาย

นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
  • นายกำพล อยู่เจริญกิจ
    นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ข่าวกิจกรรม