นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
  • นายกำพล อยู่เจริญกิจ
    นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ติดต่อสอบถาม

เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง              055-421-049 ต่อ 12

ปลัดเทศบาลตำบลในเมือง                 055-421049 ต่อ 20


สำนักปลัด                                            055-421-660 ต่อ 23

กองคลัง/กองการประปา/แฟกซ์                    055-421-660 ต่อ 17

กองช่าง                                               055-421-660 ต่อ 18
กองสาธารณสุข/กองสวัสดิการสังคม            055-421-660 ต่อ 21
กองการศึกษา                                      055-421-660 ต่อ 22
งานประชาสัมพันธ์                                055-421-660 ต่อ 11