โครงการซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยชุมชน ประจำปี2562

โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยชุมชน ประจำปี2562...วันนี้(22ก.พ.62) เวลา 09.00น.นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เป็นประธานเปิดโครงการซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยชุมชน ประจำปี2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง และในเวลา 13.00น. ได้มีการปฏิบัติจริงในการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยให้ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติจำลองสถานะการณ์ซึ่งจะได้รับความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองเบื้องต้น

ซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย

วันนี้(18ก.พ.62)เวลา 09.00น.ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลในเมือง ได้ให้ความรู้และดำเนินการซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย ให้กับเด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเมือง สังกัดเทศบาลตำบลในเมือง และครูผู้ดูแลเด็กได้มีความรู้และวิธีการปฏิบัติเมื่อเกินสถาณการณ์จริง

พ่นหมอกควัน

วันนี้(22มิ.ย.61)กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลในเมือง อสม.เทศบาลตำบลในเมืองได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อเป็นการกำจัดลูกน้ายุงลายซื้อเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก ซึ่งมักจะเกิดในช่วงฤดูฝน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก และสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน

ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 237,698
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
  • นายกำพล อยู่เจริญกิจ
    นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
ข่าวกิจกรรม