ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 203,833
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
 • นายกำพล อยู่เจริญกิจ
  นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
กองการประปา

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตและการจำหน่ายน้ำประปา การติดตั้งประปา การควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณรายได้  รายจ่าย การบัญชี พัสดุ การวางแผนปรับปรุงในข้อบกพร่องต่าง ๆ  ของการประปา  รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
กองการประปา มีผู้อำนวยการกองประปา (นักบริหารงานประปา)  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการกองการประปา โดยมีส่วนราชการภายในแบ่งออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้

 1. งานผลิต
 2. งานติดตั้ง
 3. งานซ่อมบำรุง
 4. งานธุรการ
 5. งานการเงินและบัญชี
 6. งานพัฒนารายได้
บุคลากรในกองประปา
 • นายปริพรรห์ ทาใจ

  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประปา • น.ส.คณิตตา มีศิริพันธุ์ิ

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • ว่าที่ ร.ต.สมยศ นันทะชัย

  พนักงานผลิตน้ำประปา
 • น.ส.วิมล จูประจญ

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
 • นางสาวเกศณี ตรงต่อกิจ

  พนักงานจ้างเหมารายเดือน
 • นายประจวบ สุขแดง

  พนักงานจดมาตรวัดน้ำ