นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
 • นายกำพล อยู่เจริญกิจ
  นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

กองสวัสดิการสังคม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบ ชุมชนหนาแน่น  และชุมชนแออัด  การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

กองสวัสดิการสังคม  มีผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)   เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการกองสวัสดิการสังคม โดยมีส่วนราชการภายใน แบ่งออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้

 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
 • งานพัฒนาชุมชน
 • งานชุมชนเมือง
 • งานธุรการ
บุคลากรในกองสวัสดิการสังคม
 • นางราตรี กาวิน

  นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

 • นางสาวอมรรัตน์ เถินโจง

  จ้างเหมาบริการ