นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
  • นายกำพล อยู่เจริญกิจ
    นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

บุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายใน
  • นางสาวบุญสม เพ็ชรศิริ

    นักวิชาการตรวจสอบภายใน