นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
 • นายกำพล อยู่เจริญกิจ
  นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

คณะผู้บริหาร
 • นายกำพล อยู่เจริญกิจ

  นายกเทศมนตรี
 • นายปรีชา เพชรรัตน์

  รองนายกเทศมนตรี
 • นายชัยวัฒน์ อุปธารปรีชา

  รองนายกเทศมนตรี
 • นางอรไท แก้วดวง

  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • นายพิชัย รักวนิชย์

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • นางสาวธัญวลัย แผดศรี

  ปลัดเทศบาล