ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อมูลเลือกตั้ง
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 318,875
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
 • นายชัยวัฒน์ อุปธารปรีชา
  นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
คณะผู้บริหาร
 • นายชัยวัฒน์ อุปธารปรีชา

  นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
 • นายชัยชนะ หรรษนันท์

  รองนายกเทศมนตรี
 • นายธีรศักดิ์ ตันติกุล

  รองนายกเทศมนตรี
 • นายพิชัย รักวนิชย์

  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • นายวิทยา อยู่เจริญกิจ

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • นายธนาศิต สุจาจริง

  ปลัดเทศบาล