ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 262,742
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
 • นายกำพล อยู่เจริญกิจ
  นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
กองช่าง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

กองช่าง มีผู้อำนวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง)   เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการกองช่าง  โดยส่วนราชการภายในแบ่งออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้

 1. งานวิศวกรรม
 2. งานผังเมือง
 3. งานสาธารณูปโภค
 4. งานสวนสาธารณะ
 5. งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
 6. งานธุรการ
บุคลากรในกองช่าง
 • ว่าที่ ร.ต.พันธุ์เทพ ใจหลวง

  ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ว่าที่ ร.ต.มติ บุตรลพ

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 • ว่าง

  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง)
 • นายอภินันท์ ชุตินทราศี

  คนงานทั่วไป
 • นายจักรพันธ์ หรรษา

  คนงานทั่วไป
 • นางสาววราภรณ์ แก้วสะอาด

  พนักงานจ้างเหมารายเดือน