เทศบาลตำบลในเมืองดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำเดือนกันยายน ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง
Comments