วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30น. มีการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง
Comments