วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30น. นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เป็นประธานการประชุมการจัดวางระบบควบคุมภายในและการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ การทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง
Comments