วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 08.00น. นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย เป็นประธานในพิธี โดยนายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง กล่าวรายงาน ประกาศเจตนารมณ์รณรงค์ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพิชัยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานในหน่วยงาน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อสม. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วม และเดินรณรงค์ภายในเขตเทศบาลตำบลในเมือง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นทางและการเก็บขน รวมถึงดำเนินการรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ที่จะร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ตามหลัก 3ช หรือ 3Rs คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่
Comments