วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00น. นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง ได้แจ้งให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมา เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2562 ทั้งนี้มีการแนะนำบุลคลากรที่ย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 2 ท่าน คือ นายธนาศิต สุจาจริง ปลัดเทศบาลตำบลในเมือง นายนพดล สุ่นปุย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รวมถึงแจ้งถึงระเบียบการปฏิบัติงานในหน่วยงาน และโครงการ กำหนดการจัดงานต่างๆที่จะมีขึ้น
Comments