เทศบาลตำบลในเมือง ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะร่วมกันทั้ง 3 หน่วยงาน คือ อบต.ในเมือง อบต.บ้านหม้อ และสำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง จัดประชุมในวันที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 13.00น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง โดยให้ประชาชนได้รับความรู้ มีความตระหนักในการคัดแยกขยะและการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง
Comments