วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00น. เทศบาลตำบลในเมืองร่วมกับ อสม.เทศบาลตำบลในเมืองทั้ง 3 ชุมชน ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันและแจกทรายอะเบทในเขตเทศบาลตำบลในเมือง เพื่อเป็นการกำจัดลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก และเพื่อเป็นการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก
Comments