วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00น. นายชัยวัฒน์ อุปธารปรีชา รองนายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกัน และกองประปาได้ดำเนินการเดนน้ำและตะกอนที่ค้างท่อประปาในเขตเทศบาลตำบลในเมือง ทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลมีน้ำประปาที่ใส่สะอาดเพื่อใช้การอุปโภค บริโภคต่อไป
Comments