การประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2557 ในววันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 13.30น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง
Comments