วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.30น.นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร ร่วมแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน 2562 ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการพิชัยคอมเพล็ก รวมถึงแจ้งเรื่องของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆของเทศบาล และเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลในเมืองให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบ
Comments