อำเภอพิชัยประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคเพื่อวางมาตรการ ในทุกภาคส่วน เทศบาลตำบลในเมืองนำโดย นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง คณะผู้บริการ สมาชิกสภา ได้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการป้องกันและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน ในอาคารสาธารณะ สถานที่ที่ประชาชนใช้งาน เช่น ตลาดสด ศาลาวัด ทั้งนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนโปรดให้ความร่วมมือกับทางราชการเพื่อควบคุมโรคระบาด
Comments