วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00น.นายปรีชา สมชัย นายอำเภอพิชัย ได้มาเป็นประธานในการประชุมตรวจราชการและนิเทศงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนประจำ อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในส่วนของเทศบาล นำโดย นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง ได้บรรยายสรุปสถานที่ท้องเที่ยวในส่วนของเทศบาลตำบลในเมือง ซึ่งได้ดำเนินการประชุม ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการพิชัยคอมเพล็กซ์
Comments