วันที่ 2 มีนาคม 2559 นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเมือง สังกัดเทศบาลตำบลในเมือง ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านในเมือง ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะครูและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
Comments