ด้วยเทศบาลตำบลในเมืองได้จัดตั้งโรงเรียนเพลินใจวัยลำดวนขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในวัยเดียวกันและคนต่างวัย โดยมีพิธีเปิดวันที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 09.00น. ณ ศูนย์บริการการศึกษาและสาธารณสุขเทศบาลตำบลในเมือง
Comments