การประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี 2559 วันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง
Comments