วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30น.คณะครูและพี่เลี้ยงจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเมือง ได้นำเด็กๆเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยพาไปสักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักจังหวัดอุตรดิตถ์ ชมวิหารวัดพระแท่นศิลาอาสน์ และชมพิพิธภัณเมืองลับแล ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ จากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงเปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
Comments