เจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนกลุ่มภาคเหนือและคณะกรรมการบ้านมั่นคงเมืองพิชัย ได้ลงพื่นที่สำรวจเมืองพิชัย คือ ชุมชนหลักเมือง,ชุนศรีเมืองพิชัย ภายในเขตเทศบาล ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2560 เพื่อหาข้อมูลในการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดและสาธารณปโภคอย่างเป็นระบบ เพื่อการซ่อมแซมและสร้างที่อยู่อาศัยให้ประชาชนให้มีความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยต่อไป และขอความร่วมมือ พี่น้องทุกท่านโปรดให้ข้อมูล ตามความเป็นจริง กับทางเจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อนำไปจัดทำแผนชุมชนต่อไป
Comments