วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00น.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเมือง สังกัดเทศบาลตำบลในเมือง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง
Comments