วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น. ผู้ประกอบการตลาดสดหน้าอำเภอพิชัย เข้ารับการอบรมในโครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง
Comments