ด้วยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลในเมือง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลในเมือง “การทำยาหม่องไพล” ขึ้น ในวันที่ ๒๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
Comments