นที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00น.-11.30น. ทางเทศบาลตำบลในเมืองไดัมีกิจกรรมการเรียนการสอน นันทนาการ ให้กับผู้สูงอายุภายใต้ซื่อโรงเรียนเพลินใจวัยลำดวน ซึ่งจะเน้นในเรื่องของการให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในวัยเดียวกันและคนต่างวัยณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลในเมือง
Comments