การประเมินผลการจัดบริการตามเกณฑ์ชี้วัดและค่่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลในเมือง ประจำปี 2560

ถ้าไม่สามารถดูเอกสารได้สามารถโหลดได้ ที่นี่
Comments