ประกาศ เรื่องให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล อันต้องเสียภาษีป้าย ปีงบประมาณ 2564 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

Comments