ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาจข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่3)พ.ศ.2563และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาจข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่4)

ถ้าไม่สามารถดูเอกสารได้สามารถโหลดได้ ที่นี่
Comments