ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

ถ้าไม่สามารถดูเอกสารได้สามารถโหลดได้ ที่นี่
Comments